ตำบลท่าก๊อ

Thakho

ข้อมูลพื้นฐาน

ตำบลท่าก๊อ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอแม่สรวย  อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ  600 – 1,500  เมตร มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สรวย  ประมาณ 22 กิโลเมตร โดยติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ในอำเภอแม่สรวยดังนี้

 • ทิศเหนือ        จดกับตำบลศรีถ้อย   และตำบลเจดีย์หลวง   อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
 • ทิศใต้           จดกับอำเภอเวียงป่าเป้า       จังหวัดเชียงราย
 • ทิศตะวันออก   จดกับอำเภอพาน   จังหวัดเชียงราย
 • ทิศตะวันตก    จดกับอำเภอพร้าว  อำเภอไชยปราการ   จังหวัดเชียงใหม่

ท่าก๊อ มีพื้นที่ประมาณ 387.58 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 242,237   ไร่  ภูมิประเทศพื้นที่ประกอบด้วยที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้  มีเทือกเขาสลับซับซ้อน   และมีที่ราบหุบเขาบางส่วนระหว่างภูเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ำมีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำลาวและมีลำห้วยต่าง ๆ  เช่น  ลำห้วยแม่ยางมิ้น   ลำห้วยหลวง ห้วยน้ำขุ่น แม่ต๋ำหลวง แม่ผักแหละ ฯลฯ และพื้นที่ส่วนใหญ่ บนภูเขาอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ลาวฝั่งซ้าย และอุทยานแห่งชาติดอยหลวง

ตำบลท่าก๊อมีประชากรทั้งสิ้น 17,761 คน ครัวเรือนประมาณ 6,129 ครัวเรือน แยกเป็น ชาย 8,994 คน หญิง  8,767 คน  มีความหนาแน่น เฉลี่ย 45.82คน /ตารางกิโลเมตร

สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม มีการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์โดยมีการปลูกพืชไร่พืชสวนที่สำคัญทางเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย  ชา กาแฟ ลำไย ข้าวโพด ข้าว ขิง ถั่ว และมะม่วง  ตลอดจนมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคและจำหน่าย  ได้แก่ไก่ ปลา สุกร โค โดยประชากรบางส่วนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  กรรมกรงานก่อสร้าง  พืชผลในพื้นที่เช่น ชา และกาแฟ ที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่สูงกว่า 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง หรือเก็บของป่าและดอกหญ้าก๋งเพื่อทำเป็นไม้กวาดส่งขายในตัวอำเภอ

ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

อบต.ท่าก๊อ

วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.ท่าก๊อ

“ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
หลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ต่อต้านการทุจริตทุกหย่อมหญ้า
กล้าเผชิญทุกปัญหา ด้วยภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ คู่คุณธรรม
นำท้องถิ่นไปสู่การคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น”

วารสารท่าก๊อ

บ้านดอยงาม

Doi Ngam

ชุมชนบ้านดอยงาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 15 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย บ้านดอยงามได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520 โดยที่ชาวบ้านย้ายมาจากบ้านดอยตุง มาตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่โดยการนำของนายลอกอ แซตุกู่ ตอนแรกมีหมู่บ้านมาตังด้วยประมาณ 5-6 หลังคาเรือน ต่อมาย้ายเข้ามาสมทบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ พ.ศ. 2541 ได้เสนอเป็นหมู่บ้านทางการชื่อว่าบ้านดอยงาม หมู่ที่ 15 พอแยกเป็นหมู่บ้านเสร็จได้แต่งตั้งทางอำเภอแม่สรวยได้แต่งตั้ง นายอาก๋อง อาหงิ่ เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยงาม หมู่ที่ 15 และได้ดำรงตำแหน่งครบ 5 ปีได้ทำการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ คือ นายนพดล แลยิ ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยงามคนปัจจุบัน อายุชุมชน 31 ปี

โฮมสเตย์บ้านดอยงาม

Homestay @ Doi Ngam

ที่พักสไตล์ธรรมชาติ อยู่ท่ามกลางภูเขา จากถิ่นไร่ฝิ่น สู่ถิ่นชาชั้นเลิศกาแฟชั้นดี หลากหลายไม้ผลเมืองหนาว นอนดูดาว ชมดอกซากุระ สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชนเผ่าอาข่า

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 15 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ลักษณะตัวบ้าน เป็นบ้านไม้ เรียบง่าย อากาศบริสุทธิ์ ชมสวนชาผ่านหน้าต่าง นั่งจิบชาและพูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ข้อมูลกิจกรรม

 • เรียนรู้เรื่องชา กาแฟ เก็บชา กระบวนการแปรรูปชา (คั่ว,นวด,ตาก,คัด) ชงชาและจิบชา เก็บกาแฟ กระบวนการแปรรูปกาแฟ (สี,ล้าง,ตาก,คั่ว) และชงกาแฟ
 • เก็บผลไม้เมืองหนาว (ลูกพลับ,บ๊วย,เชอรี่,ลูกไหน)
 • กางเต้นท์นอนดูดาวและชมพระอาทิตย์ขึ้น
 • แต่งกายชุดชนเผ่า
 • ประกอบอาหารแบบชนเผ่าอาข่าและรับประทานร่วมกัน

บ้านแม่จันใต้

Mae Jan Tai

บ้านแม่จันใต้เป็นหมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยภูเขา  ป่าใม้และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นหมู่บ้านที่ปลูกกาแฟออแกนิค ที่มีรสชาติดี ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน และยังมีประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าที่มีการสืบทอดมายาวนาน

โฮมสเตย์บ้านแม่จันใต้ “จากแดนฝิ่น สู่ถิ่นกาแฟ”

Homestay @ Mae Jan Tai

สถานที่ตั้ง

บ้านแม่จันใต้ หมู่ 25 ตำบล ท่าก๊อ อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย

ชื่อผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว สันติกุล จือปา (090-475-9288)

ข้อมูลของการท่องเที่ยว

 • การแสดงหรือสาธิต การแสดงการละเล่นและเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
 • ให้นักท่องเที่ยวร่วมทำกิจกรรมในการเดินทางชมสวนกาแฟและการผลิตกาแฟและชาที่มีคุณภาพ,กิจกรรมออกเดินทางในธรรมชาติชมต้นสนที่ปลูกในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ จุดชมวิวที่สูงประมาณ 1,500 กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้มองเห็นพื้นที่หมู่บ้านโซนดอยตะวันออกของตำบลท่าก๊อ เช่นบ้านห้วยน้ำขุ่น บ้านลอจอ บ้านดอยงามเป็นต้น
 • ให้นักท่องเที่ยวพักแรมในหมู่บ้าน ได้สัมผัสวิธีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดั่งเดิมและเป็นเอกลักษณ์ ภายในท้องถิ่นสัมผัสบรรยากาศที่เย็นสบายและอากาศบริสุทธิ์
 • อบรมให้ความรู้ด้านการทำสวนกาแฟที่กลมกลืนกับธรรมชาติ การผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการโฮมสเตย์ของชุมชน การอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นของชาวบ้านและวัฒนธรรมประเพณีภายในท้องถิ่น
 • การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ กาแฟ และชาดอกกาแฟ แบรนด์แม่จันใต้ พลับ เชอรี่ บ๊วย ผลไม่ตามฤดูกาล

บ้านป่าเกี๊ยะ

Par Kiek

หมู่บ้านป่าเกี๊ยะเป็นหมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยผืนป่าใหญ่และขุนเขา ประชากรประกอบด้วย 3 เผ่า คือ เผ่าอาข่า เผ่าลาหู่และปกาเกอญอ ชุมชนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2518 โดยนายอาจู เปียงแล,อาบอแช อาบอแมะ ปอวี่และนายต่อ จะลา เป็นบุคคลที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานในชุดแรกซึ่งแต่เดิมย้ายมาจากบ้านห้วยน้ำขุ่นเนื่องจากพื้นที่ทำกินไม่เพียงพอ และเกิดความขัดแย้งกับคนจีนฮ่อ ได้ตั้งครอบครัวผู้ททางทิศตะวันตกของบ้านป่าเกี๊ยะอยู่ 5 ครอบครัว มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านหมู่บ้าน ในปี พ.ศ. 2519 ได้มีผู้คนจากบ้านมะขามป้อมมาอาศัยอยู่ชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะเพิ่มมากขึ้น ต่อมีในปี พ.ศ.2520 ผู้คนจากบ้านมะขามป้อม บ้านป่ายาง บ้านห้วยน้ำริน นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์

โฮมสเตย์บ้านป่าเกี๊ยะ

Homestay @ Baan Pa Kiek

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

 1. ศึกษาวิถีชีวิตอาข่า/ลาหู่
 2. เที่ยวน้ำตก เดินป่า ชมนาขั้นบันได
 3. เรียนรู้วิถีเศรษบกิจพอเพียง
 4. เรียนรู้สมุนไพรอาข่า
 5. อนุรักษ์ธรรมชาติ

อัตราค่าบริการ

 1. ค่าที่พัก 120 บาท / คน / คืน
 2. ค่าอาหาร มื้อละ 100 บาท / คน / มื้อ
 3. ค่าไกด์นำเที่ยว
  • ค่าไกด์นำเที่ยวชมป่า 300 บาท
  • ค่ารับส่งไปน้ำตก 300 บาท
  • ค่ารับส่งไปเดินป่า 800 บาท
 4. ค่าการแสดง
  • การแสดงชุดใหญ่ 1,500 บาท
  • การแสดงชุดเล็ก 1,000 บาท
 5. ค่าบำรุงฐานการเรียนรู้ ฐานละ 300 บาท

ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว

 1. กรุณาทิ้งขยะลงถังขยะ
 2. ห้ามทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 3. ห้ามดื่มสุรา ยาเสพติด และของมึนเมา ทุกชนิด
 4. ห้ามกระทำการใดๆ ที่เป็นการลบหลู่ ศาสนา ความเชื่อ ของชุมชน
 5. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนอย่างเคร่งครัด
 6. ห้ามกระทำอนาจาร หรือชู้สาวในชุมชน
 7. ห้ามส่งเสียงดังหลังเวลา 22.00 นาฬิกา
 8. ห้ามหญิง ชาย ที่ไม่ใช่สามีภรรยานอนด้วยกัน

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

OTOP

ติดต่ออีเมล ท่าก๊อ@คน.ไทย